Dobrobyt ludu

Władza nadaje status. Czy nie jest to istotny cel? Wszyscy dążymy do zdobycia statusu, podobnie jak wiele innych zwie­rząt. Wśród kur istnieje porządek dziobania, odzwierciedlający status każdej kury. Status odgrywa ważną rolę w regulacji stosun­ków między wszystkimi zwierzętami żyjącymi w takich grupach jak stada czy grupy łowieckie. W takich grupach wśród indy­widualnych członków wkrótce powstaje hierarchia. Status albo pozycja w hierarchii wyznacza pierwszeństwo w dwóch najbar­dziej istotnych funkcjach życia zwierzęcego: dostępie do poży­wienia i do kopulacji. Jeśli przełożymy to na na kategorie ludz­kie, będzie to oznaczać, że król otrzymuje najlepsze pożywienie i najpiękniejszą kobietę, jak to rzeczywiście miało miejsce w prze­szłości. Wśród zwierząt taki porządek posiada określoną wartość, jeśli chodzi o przetrwanie gatunku, zapewnia bowiem rozmna­żanie się najsilniejszych i najlepiej przystosowanych osobników. Można domniemywać, że podobny system panował w pierwot­nych społecznościach ludzkich. Prawdopodobnie wodzowie byli najsilniejsi, najdzielniejsi i najmądrzejsi, posiadając cechy pozwa­lające zapewnić dobrobyt ludu. Jeśli ich partnerki również posia­dały te cechy, ich potomstwo prawdopodobnie je dziedziczyło.

Dodaj komentarz